01.07.2022
Imieniny: Bogusza, Haliny i Mariana
...

Jesteś tutaj

INFORMACJA BURMISTRZA WILAMOWIC

Wersja do wydruku

INFORMACJA

 

BURMISTRZA WILAMOWIC

 

z dnia 28 kwietnia 2014 r.

 

 

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego,

zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r.

 

Na podstawie art. 36 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1) Burmistrz Wilamowic powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r.

 

Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Wilamowice w terminie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 19 maja 2014 r. w godz. od 7.30 do 14.00 na pisemny wniosek wyborcy [§ 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. Nr 158, poz. 942)]. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

 

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie (§ 17 rozporządzenia).

 

 

BURMISTRZ

Marian Trela

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.