27.11.2022
Imieniny: Franciszka, Kseni i Maksymiliana
...

Jesteś tutaj

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wersja do wydruku

Wilamowice, dn. 09.06.2014r.

SG.6220.1.5.2014

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zawiadamiam na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) o wszczęciu na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 2A, 43-330 Wilamowice, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim”

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 213, poz. 1397 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami: Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m. in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Ponieważ w sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2013r., poz. 267 ze zm.) niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy w Wilamowicach http://gmina.wilamowice.pl/; oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilamowicach przy ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice.

Zgodnie z art.73 § 1 k.p.a. z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale Spraw Gospodarczych Urzędu Gminy w Wilamowicach - Referat Środowiska pok. nr 19, II piętro.

 

Projekty unijne

Projekty MKiDzN