30.01.2023
Imieniny: Martyny, Macieja i Teofila
...

Jesteś tutaj

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia

Wersja do wydruku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilamowice, dn. 10.05.2013r.

SG.6220.1.6.2013

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia

stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227
ze zm.), § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. nr 213, poz. 1397)

zawiadamiam

że w dniu 10.05.2013r. zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:Projekt remontu ul. Pielgrzymów w Starej Wsi         Gm. Wilamowice”. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wilamowicach http://bip.wilamowice.pl/; stronie http://ekologia.wilamowice.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilamowicach przy ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice.

Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego postępowania.

 

Z treścią postanowienia i aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale Spraw Gospodarczych Urzędu Gminy w Wilamowicach - Referat Środowiska pok. nr 19, II piętro w godzinach urzędowania.