30.01.2023
Imieniny: Martyny, Macieja i Teofila
...

Jesteś tutaj

OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania

Wersja do wydruku

Wilamowice, dn. 29.05.2013r.

SG.6220.1.5.2013

 

 

OBWIESZCZENIE

o zawieszeniu postępowania

 

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 199, poz. 1227 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 213, poz. 1397)

zawiadamiam

że w dniu 29.05.2013r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn.:Budowa ubezpieczeń brzegowych w celu likwidacji wyrwy brzegowej rz. Mała Wisła w km 22+250 – 23+800 m. Dankowice woj. śląskie” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wilamowicach http://bip.wilamowice.pl/; stronie http://ekologia.wilamowice.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilamowicach przy ul. Rynek 1.

Z treścią postanowienia i aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale Spraw Gospodarczych Urzędu Gminy w Wilamowicach - Referat Środowiska pok. nr 19, II piętro w godzinach urzędowania.

 

 

 

 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Gospodarka odpadamiDotacje

Program Czyste Powietrze Projekty unijneGaleria