28.09.2023
Imieniny: Libuszy, Wacławy i Wacława
...

Jesteś tutaj

OGŁOSZENIE - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży

Wersja do wydruku

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz. 344 ze zm.)

Burmistrz Wilamowic podaje do publicznej wiadomości,

że w dniach od 01 września 2023r. do 22 września 2023r. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wilamowicach zostanie opublikowany, a w Urzędzie Gminy w Wilamowicach, Rynek 1 zostanie wywieszony wykaz obejmujący nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Wilamowice, która została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, przeznaczona została nieruchomość częściowo zabudowana oznaczona jako działka nr 688/7 o powierzchni 0,0090 ha, położona w Hecznarowicach przy ul. Kościelnej.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego sołectwo Hecznarowice, działka położona jest w terenach oznaczonych symbolem :

H/8.KDX (ok. 8 m2) Tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych;

H/5.MNU (ok. 82 m2) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Zapisy dodatkowe: Obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie

i wynosi raz na 100 lat; Obszary szczególnego zagrożenia powodzią w myśl przepisów ustawy

prawo wodne; Obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi

raz na 500 lat; Strefa ochrony pośredniej ujęcia "Zasole" .