23.05.2022
Imieniny: Leoncjusza, Michała i Renaty
...

Jesteś tutaj

Pomoc osobom poszkodowanym

Wersja do wydruku

Pomoc osobom poszkodowanym na terenie gminy w wyniku ulewnych deszczy

25-06-2013

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach informuje, że prowadzi rejestr osób bądź rodzin, które w wyniku ulewnych deszczy w dniach 24/25 czerwca br. poniosły straty w gospodarstwach domowych wskutek zniszczenia części mieszkalnej budynków i/lub zniszczenia urządzeń niezbędnych do doprowadzenia energii, ciepła i wody.

Osoby poszkodowane prosimy o kontakt osobisty z pracownikami:

 • Barbara Bułka
 • Joanna Karcz
 • Edyta Wolska

przy ul. Rynek 1 od poniedziałku, wtorek, czwartek w godz. 7.30 -15.30 w środę w godz.: 7.30-16.30, piątek do 7.30-14.30

Zasady udzielania pomocy ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej:

I. Środki rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych mogą być uruchamiane na pomoc finansową, w formie zasiłków celowych z pomocy społecznej w wysokości do 6.000 zł, dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

 1. Pomoc przeznaczona jest dla osób samotnie gospodarujących lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne.
 2. Pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej. Z wnioskiem o udzielenie pomocy na remont budynku/lokalu mieszkalnego może wystąpić:
  a) Właściciel budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
  b) Osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  c) Osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
  d) Osoba, która jest najemcą lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego,
  e) Osoba na rzecz której ustanowione zostało prawo dożywocia.
 3. Podstawą do określenia wysokości przyznanej pomocy jest rodzinny wywiadu środowiskowy przeprowadzony przez ośrodek pomocy społecznej.
 4. Przy określaniu wysokości zasiłku należy brać pod uwagę:
  • możliwość funkcjonowania we własnym mieszkaniu (czy może stanowić schronienie dla poszkodowanych, czy nie stwarza dodatkowego zagrożenia na skutek uszkodzeń, czy konieczne jest zapewnienie innego schronienia w okresie przejściowym);
  • prace, które trzeba pilnie wykonać lub zakupy, jakie trzeba pilnie dokonać, by móc zaspokajać niezbędne potrzeby bytowe;
  • rzeczywiste straty i potrzeby w gospodarstwie domowym ( podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, żywność i dostęp do wody pitnej, …);
  • czy w poszkodowanych rodzinach dzieci będą mogły podjąć lub kontynuować naukę;
  • czy jest możliwe zapewnienie opieki medycznej i zakupu leków dla poszkodowanych, w tym zwłaszcza nieobjętych ubezpieczeniem.
 5. Jeżeli w zniszczonym budynku lub lokalu mieszkalnym, gospodarstwo domowe nie było prowadzone w dniu zdarzenia, nie zachodzą przesłanki do przyznania pomocy. Pomoc nie przysługuje również na remont budynków/lokali innych niż budynki mieszkalne lub lokale mieszkalne ( np. budynków w budowie, domów rekreacyjnych i letniskowych, budynków/zabudowań gospodarczych) ani remont obiektów o innym charakterze niż mieszkalny (np. dróg dojazdowych