23.03.2023
Imieniny: Feliksa, Konrada i Zbysławy
...

Jesteś tutaj

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WILAMOWICE NA LATA 2016-2025

Wersja do wydruku

Gmina Wilamowice przystąpiła do opracowania dokumentu strategicznego pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Wilamowice na lata 2016-2025”.

Strategia rozwoju gminy jest podstawowym dokumentem, który określa cele i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego danego obszaru. Dokument ten stanowi także podstawę aplikowania o dofinansowanie realizacji poszczególnych przedsięwzięć ze środków zewnętrznych. Strategia składa się z trzech podstawowych części: diagnostycznej, koncepcyjnej oraz wdrożeniowej. Część pierwsza - diagnostyczna - obejmuje zagadnienia związane z diagnozą obecnej sytuacji, w jakiej znajduje się Gmina – sytuacji demograficznej, społecznej, gospodarczej oraz finansowej. Część druga – koncepcyjna - to wskazanie rozpoznanego, optymalnego celu strategicznego Gminy, opis misji i wizji Gminy, a także wykaz kluczowych kierunków rozwoju Gminy Wilamowice na lata 2016 – 2025. Część trzecia - wdrożeniowa - obejmuje wskazanie oczekiwanych efektów wdrażania strategii, procedur monitoringu i ewaluacji, określenie harmonogramu realizacji strategii, a także jej planu finansowego. Dzięki takiej strukturze strategia w efektywny sposób wypełnia kilka zasadniczych celów: stanowi najbardziej aktualne, zintegrowane i przetworzone z myślą o różnorodnych odbiorcach kompendium wszelkich informacji o Gminie Wilamowice – jej terenie, mieszkańcach, sytuacji społecznej, gospodarczej, etc.; pełni funkcję efektywnego narzędzia promocyjnego, wykorzystywanego przez samorząd lokalny w celach związanych z prezentacją Gminy, kreowaniem jej wizerunku; jest wyrazem woli mieszkańców, a także samorządu lokalnego w zakresie priorytetowych kierunków rozwoju w najbliższym okresie.

Strategia jest budowana według metody partycypacyjno-eksperckiej, czyli uspołecznionej, w której równoważone jest doświadczenie konsultantów oraz wiedza i potencjał społeczności lokalnej. Konsultanci wniosą swoje doświadczenie w zakresie budowania strategii rozwoju, natomiast mieszkańcy wiedzę na temat obszaru, jego mocnych i słabych stron, jego potencjału oraz optymalnych kierunków rozwoju.

Metoda partycypacyjno-ekspercka zakłada silną współpracę konsultantów ze społecznością lokalną na każdym etapie opracowywania dokumentu. Zastosowanie takiej metody przy tworzeniu dokumentu, oprócz partycypacji pozwala na zdobycie doświadczenia przyczyniając się jednocześnie do integracji środowisk w oparciu o planowanie rozwoju lokalnego. Doświadczenie zdobyte przez liderów lokalnych w pracach nad Strategią będzie mogło owocować podczas jej wdrażania.

Harmonogram prac nad strategią zakłada, że dokument zostanie opracowany do końca roku 2016. W tym czasie przeprowadzone zostaną spotkania z mieszkańcami poszczególnych sołectw ( planowany termin – wrzesień 2016 ) oraz spotkania z przedstawicielami rożnych branż i środowisk z terenu Gminy. Tekst strategii będzie również konsultowany za pośrednictwem strony internetowej Gminy Wilamowice. Zwieńczeniem całego procesu będzie przyjęcie tekstu „Strategii Rozwoju Gminy Wilamowice na lata 2016-2025” w formie uchwały przez Radę Miejską w Wilamowicach.

W celu skutecznej koordynacji prac nad strategią został powołany Komitet Sterujący, który będzie się zbierał raz w miesiącu. W skład komitetu wchodzą przedstawiciele Rady Miejskiej w Wilamowicach, Urzędu Gminy w Wilamowicach i jednostek organizacyjnych Gminy, sołtysi oraz lokali liderzy, społecznicy. Przewodniczącym Komitetu został Pan Burmistrz Marian Trela.

O postępach prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Wilamowice na lata 2016-2025” wszyscy zainteresowani będą na bieżąco informowani za pośrednictwem strony internetowej Gminy Wilamowice. Mieszkańców naszej Gminy zachęcamy do aktywnego włączania się w prace nad dokumentem.