10.08.2022
Imieniny: Bianki, Borysa i Wawrzyńca
...

Jesteś tutaj

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH

Wersja do wydruku

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH

NA TERENIE GMINY WILAMOWICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów w wieku 3 – 6 lat ( 6-latków

urodzonych w drugiej połowie roku) zamieszkałych na terenie Gminy Wilamowice, którzy

nie uszęszczają jeszcze do przedszkola lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola.

Kandydaci spoza terenu gminy oraz w wieku 2,5 lat mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej,

prowadzonej po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego kiedy w przedszkolu pozostaną

jeszcze miejsca wolne.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria o charakterze

ustawowym i lokalnym( samorządowym).

We wszystkich przedszkolach na terenie gminy obowiązują takie same terminy, dokumenty

oraz kryteria przyjęcia z odpowiadającą im wartością punktową.

Rodzice mają prawo wyboru 3-ch przedszkoli, szeregując je według własnych preferencji. Przed

podjęciem decyzji o wyborze przedszkola należy zapoznać się z przedstawioną ofertą.

Kolejność zgłaszania wniosków nie ma znaczenia.

Wypełniony wniosek należy złożyć tylko w przedszkolu, które na wniosku widnieje jako przedszkole

pierwszego wyboru.

Wnioski należy składać w terminie od 03 marca 2014r. od godz. 9.00 do 31 marca 2014r.

do godz. 15.00 .

W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów ( ustawowych i lokalnych) do wniosku należy dołączyć

wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w przedszkolu pierwszego wyboru.

Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci

urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentów lub kopii poświadczonej za zgodność

z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W razie wątpliwości co do okoliczności zawartych w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów

przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej w każdym przedszkolu może żądać dokumentów

potwierdzających te okoliczności lub zwrócić się za pośrednictwem urzędu właściwego ze względu

na miejsce zamieszkania , do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach

zawartych w oświadczeniach.

Po przyjęciu wniosków przedszkole dokona ich weryfikacji a następnie komisja rekrutacyjna podaje

do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola listy

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów,

która uprawnia do przyjęcia do przedszkola. Listy kandydatów zostaną wiwieszone w terminie

do dnia 07 kwietnia 2014r. do godz. 15.00

Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkoli na rok szkolny 2014/2015

mają obowiązek podpisania umowy z dyrektorem właściwego przedszkola w terminie od

08 kwietnia 2014r. od godz. 9.00 do 17 kwietnia 2014r. do godz. 15.00.

Podpisanie umowy jest warunkiem przyjęcia kandydata do przedszkola.

Listy przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola wraz z informacją o najniższej liczbie punktów,

która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole

dysponuje zostaną udostepnione do wiadomości publicznej 22 kwietnia 2014r. o godz. 9.00.

Rodzicom przysługuje prawo odwołania się od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do

dyrektora właściwego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

I ETAP - KRYTERIA OKREŚLONE W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

 Kryterium ( dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium(1) )

Wartość kryterium w punktach

 

1.Wielodzietność rodziny kandydata (3) ( oświadczenie)

 

120

2.Niepełnosprawnośc kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

 

120

3.Niepenosprawnośc jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych).

 

120

4.Niepełnosprawnośc obojga rodziców kandydata(orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dni 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych )

 

120

5.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata ( orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

 

120

6.Samotne wychowywanie kandydata (4) (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem )

 

120

7.Objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

 

120

 

Kryteria II etapu –kryteria lokalne ( samorządowe)Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium (5) )

Wartość kryterium w punktach

1.Kandydat w roku szkolnym 2014/2015 podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego

60

2.Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata lub rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy

30

3.Rodzice kandydata zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy lub studiują w trybie dziennym albo rodzic samotnie wychowujący kandydata zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy lub studiuje w trybie dziennym

15

4.Dzieci , które w roku 2014 ukończą co najmniej 3 lata.

5

5. Kandydat z placówki opiekuńczo-wychowawczej

2

 

(1) Oryginał, notarialnie poświadczona kopia, odpis, wycią z dokumentu lub kopia poświadczona przez rodzica

(2) Zgodnie z ustawą o systemie oświaty każdemu kryterium przyznaje się jednakową wartość,

(3) Wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

(4) Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez panne, kawalera, wdowę, wdowca,

osobę pozostającą w seperacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że

osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem,

(5) Kryteria lokalne (samorządowe) potwierdzane są oświadczeniem rodzica,

(6) Zgodnie z ustawą o systemie oświaty każdemu kryterium przyznaje się różna wartość,

 

 

 

UWAGA ;

STOSOWNE DOKUMENTY MOŻNA POBIERAĆ W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH

Podatki 2015

Podatki 2015

Gospodarka odpadami Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

Petycje i zapytania do urzędu Projekty unijne

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Grobonet

Galeria