26.10.2021
Imieniny: Ewarysta, Lucyny i Lutosławy
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

XXXIV po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 25 czerwca 2013 r. (tj. wtorek), o godz.: 10.00,

w budynku Restauracji „Rogowa” w Wilamowicach, ul. Rynek 4 (I piętro - sala).

 

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach.

 6. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilamowicach za 2012 rok.

 7. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2012 dla Gminy Wilamowice.

 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Odczytanie opinii RIO w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Wilamowic sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.

 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Wilamowice za 2012 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wilamowic absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wilamowice za rok 2012 /w tym: odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wilamowic absolutorium, odczytanie opinii RIO w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej, głosowanie/.

 11. Ocena funkcjonowania szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2012/2013.

 12. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Wilamowice;

 2. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach za rok 2012;

 3. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice za rok 2012;

 4. Włączenia Gimnazjum im. Św. Abp Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilamowicach;

 5. Utworzenia Zespołu Szkół w Dankowicach;

 6. Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Wilamowicach;

 7. Realizacji projektu pn.: „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

 8. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

 9. Wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013.

 1. Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji prowadzonych inwestycji gminnych oraz problematyka związana z bieżącą sytuacją Gminy.

 2. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

 3. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 4. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz