01.07.2022
Imieniny: Bogusza, Haliny i Mariana
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE

Wersja do wydruku

XXXVI po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 26 września 2013 r. (tj. czwartek), o godz.: 12.00,

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach,

ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
 5. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach.
 6. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach o wyniku kontroli przeprowadzonej dnia 23 sierpnia br., dot. zbadania zasadności skargi na Burmistrza Wilamowic.
 7. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach o wyniku kontroli przeprowadzonej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Wilamowicach.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilamowice, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonywania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2013 r.
 9. Informacja Burmistrza w sprawie działań związanych z pozyskaniem funduszy oraz realizacją wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Informacja Burmistrza dotycząca skali zastosowania zwolnień i umorzeń podatkowych w roku 2013.
 11. Ocena stopnia wdrożenia tzw. „ustawy śmieciowej” na terenie Gminy Wilamowice.
 12. Ocena przygotowania placówek oświatowych z terenu Gminy Wilamowice do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. Przystąpienia do realizacji projektu o nazwie „Aktywizacja Społeczno – Zawodowa Mieszkańców Gminy Wilamowice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Wilamowice obejmującego miasto Wilamowice.
 3. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Pisarzowice.
 4. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Dankowice.
 5. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Hecznarowice.
 6. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Stara Wieś.
 7. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Zasole Bielańskie.
 8. Utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego w Wilamowicach.
 9. Nadania statutu Placówce Wsparcia Dziennego w Wilamowicach.
 10. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice.
 11. Wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013.
 1. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.
 2. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
 3. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz

Podatki 2015

Podatki 2015

Gospodarka odpadami Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

Petycje i zapytania do urzędu Projekty unijne

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Grobonet

Galeria