07.12.2022
Imieniny: Agaty, Dalii i Sobiesława
...

Jesteś tutaj

Zawiadomienie L sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

L sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach, odbędzie się dnia 31 sierpnia 2022 r. (tj. środa) o godz. 14.30 w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 27 lipca 2022 r.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji zadań statutowych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • 1) zmiany uchwały nr XXVII/192/20 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom przedszkoli, szkół i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilamowice;
  • 2) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów specjalnych zatrudnionych w szkołach, zespołach oraz w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wilamowice;
  • 3) przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wilamowicach;
  • 4) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilamowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
  • 5) uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilamowice;
  • 6) zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 1 470 000,00 zł;
  • 7) zmiany uchwały XL/297/21 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
  • 8) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;
  • 9) wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022.

7. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
8. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Stanisława Kudłacik