26.10.2021
Imieniny: Ewarysta, Lucyny i Lutosławy
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE LII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

LII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się

dnia 29 października 2014 r. (tj. środa), o godz.: 14.30,

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach,

ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna).

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Przyjęcie protokołu z obrad L, LI sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 1 i 3 października 2014 r.

 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014.

 7. Ocena przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015.

 8. Informacja Komisji Rewizyjnej o kontroli w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach, która odbyła się dnia 17 września 2014 r.

 9. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wilamowicach oraz Burmistrzowi Wilamowic za rok 2013.

 10. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Wojewodzie Śląskiemu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wilamowicach oraz Burmistrza Wilamowic za rok 2013.

 11. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wilamowicach na dwa miesiące przed upływem kadencji 2010 – 2014.

   

 12. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1) zmiany uchwały nr XXXV/323/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 lipca 2013 roku dotyczącej wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

  2) ustalenia Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 rok.

  3) uchylenia Uchwały NR XLIII/377/14 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 14 lutego 2014 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilamowice.

  4) uchylenia Uchwały NR XLIII/378/14 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilamowice w miejscowościach Pisarzowice, Wilamowice i Zasole Bielańskie.

  5) przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Wilamowice na lata 2014 -2017 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2021.

  6) zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wilamowice i Gminą Brzeszcze w zakresie wprowadzenia wspólnej numeracji porządkowej budynków zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej w Wilamowicach.

  7) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wilamowice na okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku dla „ AQUA „ S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej.

  8) dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu Gminy Wilamowice na obszarze działania "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej.

  9) zmiany Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 31 maja 2005 r. pomiędzy Gminą Kozy, a Gminą Wilamowice w sprawie wykonywania przez Gminę Wilamowice zadania publicznego polegającego na zbiorowym odprowadzeniu ścieków na obszarze Gminy Kozy.

  10) prowadzenia przez Gminę Wilamowice działalności w zakresie telekomunikacji.

  11) zawierania porozumień dotyczących zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych pomiędzy Gminą Wilamowice a innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

  12) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Wilamowice.

  13) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kozy objętym Porozumieniem Międzygminnym zawartym w dniu 31 maja 2005 r., na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach .

  14) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kęty objętym Porozumieniem Międzygminnym zawartym w dniu 6 listopada 2006 r., na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.

  15) ustalenia dopłaty do ceny dla taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilamowice na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach .

  16) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice.

  17) Wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.

 13. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

 14. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 15. Zakończenie sesji.

   

   

   

   

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz