30.01.2023
Imieniny: Martyny, Macieja i Teofila
...

Jesteś tutaj

Zawiadomienie LV sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

Zawiadomienie

 

LV sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 30 listopada 2022 r. o godz. 14.30 w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach (43-330 Wilamowice, ul. Paderewskiego 3)

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 26 października 2022 r. oraz protokołu z obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 9 listopada 2022 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji zadań statutowych w okresie międzysesyjnym.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Wilamowice na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej;

 2. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,
  którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Wilamowice;

 3. określenia na 2023 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wilamowice;

 4. określenia na rok 2023 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Wilamowice;

 5. nadania nazwy drodze wewnętrznej w Starej Wsi;

 6. ustalenia Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok;

 7. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku Domu Ludowego w Zasolu Bielańskim przy ul. Pięknej 64;

 8. określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu przy zwrocie kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych;

 9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

 10. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik