04.08.2021
Imieniny: Dominiki, Dominika i Protazego
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247.)

zawiadamiam

że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku z dn. 02.03.2021 r., uzupełnionego dn. 18.03.2021 r., Pana Artura Michalskiego prowadzącego działalność: „POZYTYW” Artur Michalski z siedzibą 43-332 Pisarzowice, ul. Zbożowa 32, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Rozszerzenie działalności poprzez zbieranie dodatkowych odpadów innych niż niebezpieczne na terenie punktu skupu złomu zlokalizowanego w Pisarzowicach, gm. Wilamowice, przy ul. Pańskiej 30, na działce o nr ew. 1487/8.”, zostało zakończone.

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach, ul. Ignacego Paderewskiego 3, pokój nr 19 w godzinach urzędowania.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art 49 k.p.a. - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, oraz na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl. Zgodnie z art 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Gospodarka odpadamiProjekty unijne Galeria