29.01.2022
Imieniny: Franciszka, Konstancji i Salomei
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE - sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

XXXIII po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 29 maja 2013 r. (tj. środa), o godz.: 1430,

 

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach,

ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala narad).

 

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach.

 6. Badania i analizy wniosków w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 7. Rozpatrzenie kalendarza imprez kulturalnych.

 8. Ocena działalności klubów sportowych działających na terenie Gminy Wilamowice.

 9. Informacja w zakresie przygotowania Gminy Wilamowice do sytuacji kryzysowej np. powódź, pożar, epidemia itp.

 10. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok.

 11. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia wekslowego przez Gminę Wilamowice za zobowiązania kredytowe, które Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach planuje zaciągnąć w związku z realizacją projektu „Poznajmy się bliżej, spotkania polsko – słowackie”;

 2. Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Wilamowice;

 3. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

 4. Wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013.

 1. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

 2. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 3. Zakończenie sesji.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz