28.10.2021
Imieniny: Narcyza, Serafina i Wioletty
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE XXXIII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 26 maja 2021 r. (tj. środa) o godz. 14.30 w Gminnym Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach (Pisarzowice ul. Św. Floriana 26).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach,
  która odbyła się dnia 28 kwietnia 2021 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Działania Gminy Wilamowice w zakresie poprawy jakości powietrza. Założenia lokalnej uchwały antysmogowej - prezentacja doradcy Gminy Wilamowice
  z programu LeadAir.

 6. Informacja Burmistrza Wilamowic o działaniach podejmowanych w związku
  z projektem „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hecznarowicach”.

 7. Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji zadań statutowych w okresie międzysesyjnym.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wilamowice na lata 2021-2026”,

 2. zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd,

 3. określenia Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego,

 4. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,

 5. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2024,

 6. zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na częściowe sfinansowanie zadania pt.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulicy Oświęcimskiej i Wiela w Dankowicach” w wysokości 109 000,00 zł,

 7. zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na częściowe sfinansowanie zadania pt.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach” w wysokości
  2 800 000,00 zł,

 8. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wilamowicach nr XXVII/195/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu Gminy Wilamowice na obszarze działania "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej,

 9. zmiany uchwały nr XXVII/197/2020 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 16 grudnia 2020 r. dotyczącej ustalenia dopłaty do ceny dla taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilamowice na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach,

 10. rozpatrzenia skargi Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji,

 11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 12. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik