17.09.2021
Imieniny: Franciszka, Lamberty i Narcyza
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE XXXV sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

XXXV sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 28 lipca 2021 r. (tj. środa) o godz. 14.30 w Restauracji „Rogowa” w Wilamowicach, ul. Rynek 4.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach,
  która odbyła się dnia 26 maja 2021 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji zadań statutowych w okresie międzysesyjnym.

 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilamowice,

 2. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilamowice w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,

 3. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilamowice,

 4. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Pisarzowice,

 5. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Dankowice,

 6. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Stara Wieś,

 7. zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 530 000,00 zł,

 8. zmiany Uchwały Nr XXVII/197/20 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 16 grudnia 2020 r. dotyczącej ustalenia dopłaty do ceny dla taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilamowice na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach,

 9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 10. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik