28.09.2023
Imieniny: Libuszy, Wacławy i Wacława
...

Jesteś tutaj

ODPADY KOMUNALNE I NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

Wersja do wydruku
Osoba odpowiedzialna: 
Łukasz Pustelnik

 

 

 

ODPADY KOMUNALNE

 

 

 

 

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2023r.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2022r.

 

Przewodnik dla mieszkańców Gminy Wilamowice - zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych

 

Ulga z tytułu kompostowania

 

UWAGA!!! KONTROLA DEKLARACJI ŚMIECIOWYCH – WERYFIKACJA WSKAŻE OSOBY NIEUJĘTE W ZŁOŻONYCH DEKLARACJACH

 

ODBIÓR ODPADÓW

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2023

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2022

Dane podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wilamowice

 

PSZOK

Dane podmiotu prowadzącego Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - adres punktu, rodzaje przyjmowanych odpadów

Regulamin Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych od 1 stycznia 2021r. - cz. 1

Regulamin Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych od 1 stycznia 2021r. - cz. 2

Upoważnienie dla osób/podmiotów przekazujących odpady do PSZOK w imieniu właściciela nieruchomości

 

SEGREGACJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH

Zasady zbiórki olejów i tłuszczów jadalnych

Oleje i tłuszcze w domowej i miejskiej sieci kanalizacyjnej

Produkty i potrawy, w których znajduje się olej

Kanał na Youtube

 

FORMULARZ DEKLARACJI

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
 

TERMINY UISZCZANIA OPŁAT

Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Miejsce zagospodarowania odpadów - UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
 

UCHWAŁY

Uchwały dotyczące gospodarki odpadami

 

Osiągnięte przez Gminę Wilamowice wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Wykaz podmiotów - Rejestr działalności regulowanej
 

Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej

 

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 

Punkty zbierania opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów

 

Materiały video dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

 

    

   AZBEST

 

 

 

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilamowice

 

 

 

 

   NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

 

 

 

 

 

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych
 

Wykaz firm posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych

 

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków formularz

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wilamowie
 

UCHWAŁA NR LXII/481/23 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wilamowice

 

Wzór kwartalnego sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

 

 

Pliki: 
PSZOK.pdf290.83KB
akt-36.pdf1.51MB