12.08.2022
Imieniny: Hilarii, Juliana i Lecha
...

Jesteś tutaj

ZARZĄDZENIE NR 103 / 2016

Wersja do wydruku

ZARZĄDZENIE NR 103 / 2016
B
URMISTRZA WILAMOWIC
z dnia 21 grudnia 2016 r.

 

w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach, planowaną na dzień 28 grudnia 2016 r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności

Na podstawie:

 • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446),

 • art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) działających na terenie Gminy Wilamowice, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 listopada
  2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilamowice;

§ 2.

 1. Informacja o podjętych konsultacjach zostanie:

  • opublikowana dnia 21 grudnia 2016 roku,

   - na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl /zakładka: konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi/

 1. - w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilamowice /zakładka: zarządzenia/.

  • wyłożona do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach,
   ul. Paderewskiego 3, I piętro - pok. nr 15/.

 1. Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyznaczony zostaje na okres w dniach 21 – 27 grudnia 2016 r.

 2. Projekty poddane konsultacjom i wymienione w § 1 stanowią załączniki
  do niniejszego Zarządzenia.

 3. Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie w/w projektów odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy – Pan Andrzej Kołtun.

 4. Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii, którą należy złożyć zgodnie z terminem określonym w ust. 2 w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach, I piętro, pok. Nr 15/.

 5. Nie przedstawienie przez organizacje opinii w terminie określonym w ust. 2 oznacza akceptację projektów wymienionych w § 1.

§ 3.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Miejskiej w Wilamowicach jako uzasadnienie do projektów uchwał.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

BURMISTRZ

mgr Marian Trela

 

 

 

 

 

 

 

Pliki: