12.08.2022
Imieniny: Hilarii, Juliana i Lecha
...

Jesteś tutaj

ZARZĄDZENIE NR 83/2019

Wersja do wydruku

ZARZĄDZENIE NR 83/2019
BURMISTRZA WILAMOWIC
z dnia 20 grudnia 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach, planowaną na dzień 30 grudnia 2019 r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 5 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), uchwały nr XXXX/384/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności,

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) działających na terenie Gminy Wilamowice, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:

 1. zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilamowice,

 2. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

 3. zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody,

 4. określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Wilamowice na rok szkolny 2019/2020,

 5. zmiany Uchwały Nr XLIV/36/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Wilamowice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania jej wykorzystania,

 6. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 2.

 1. Informacja o podjętych konsultacjach zostanie opublikowana dnia 20 grudnia 2019 roku:

1) na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl (zakładka konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi),

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilamowice (zakładka zarządzenia).

 1. Informacja o podjętych konsultacjach zostanie wyłożona do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach (Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3, I piętro, pok. nr 15).

 2. Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyznaczony zostaje na okres w dniach 20 – 27 grudnia 2019 r.

 3. Projekty uchwał poddane konsultacjom i wymienione w § 1 stanowią załączniki do niniejszego Zarządzenia.

 4. Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii, którą należy złożyć zgodnie z terminem określonym w ust. 3 w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach (Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach, I piętro, pok. Nr 15).

 5. Nie przedstawienie przez organizacje opinii w terminie określonym w ust. 3 oznacza akceptację projektów uchwał wymienionych w § 1.

§ 3.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Miejskiej w Wilamowicach jako uzasadnienie do projektów uchwał.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

mgr Marian Trela

Pliki: 
zał. 1.pdf148.52KB
zał. 2.pdf208.9KB
zał. 3.pdf211.54KB
zał. 4.pdf113.99KB
zał. 5.pdf228.42KB
zał. 6.pdf118.87KB