12.08.2022
Imieniny: Hilarii, Juliana i Lecha
...

Jesteś tutaj

ZARZĄDZENIE NR 7/2020

Wersja do wydruku

ZARZĄDZENIE NR 7/2020
BURMISTRZA WILAMOWIC
z dnia 21 stycznia 2020 r.

 

w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach, planowaną na dzień 29 stycznia 2020 r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 5 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), uchwały nr XXXX/384/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności,

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) działających na terenie Gminy Wilamowice, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Stara Wieś,

 2. zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Wilamowice na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej,

 3. określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Wilamowice.

§ 2.

 1. Informacja o podjętych konsultacjach zostanie opublikowana dnia 22 stycznia 2020 roku:

1) na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl (zakładka konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi),

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilamowice (zakładka zarządzenia).

 1. Informacja o podjętych konsultacjach zostanie wyłożona do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach (Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3, I piętro, pok. nr 15).

 2. Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, wyznaczony zostaje na okres w dniach
  22 – 28 stycznia
  2020 r.

 3. Projekty uchwał poddane konsultacjom i wymienione w § 1 stanowią załączniki do niniejszego Zarządzenia.

 4. Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii, którą należy złożyć zgodnie
  z terminem określonym w ust.
  3 w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach
  (Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji
  w Wilamowicach, I piętro, pok. Nr 15
  ).

 5. Nie przedstawienie przez organizacje opinii w terminie określonym w ust. 3 oznacza akceptację projektów uchwał wymienionych w § 1.

§ 3.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Miejskiej
w Wilamowicach jako uzasadnienie do projektów uchwał.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

mgr Marian Trela

Pliki: 
zał 1.pdf318.21KB
zał 2.pdf414.37KB
zał 3.pdf131.33KB