12.08.2022
Imieniny: Hilarii, Juliana i Lecha
...

Jesteś tutaj

ZARZĄDZENIE NR 39/2020

Wersja do wydruku

Zarządzenie Nr 39/2020
Burmistrza Wilamowic

z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach, planowaną na dzień 27 maja 2020 r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) w zakresie projektów aktów w dziedzinach dotyczących ich działalności

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 5 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), uchwały nr XXXX/384/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności,

zarządzam, co następuje:

§ 1. 

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) działających na terenie Gminy Wilamowice, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały nr XVII/122/20 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Wilamowice na dofinansowania kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej,

§ 2. 

1. Informacja o podjętych konsultacjach zostanie opublikowana dnia 19 maja 2020 roku:

1) na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl (zakładka konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi),

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilamowice (zakładka zarządzenia).

2. Informacja o podjętych konsultacjach zostanie wyłożona do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach (Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3, I piętro, pok. nr 15).

3. Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyznaczony zostaje na okres w dniach 19 – 26 maja 2020 r.

4. Projekty uchwał poddane konsultacjom i wymienione w § 1 stanowią załączniki do niniejszego Zarządzenia.

5. Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii, którą należy złożyć zgodnie z terminem określonym w ust. 3 w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach (Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach, I piętro, pok. nr 15) lub przesłać na adres e-mail: rm@wilamowice.pl.

6. Nie przedstawienie przez organizacje opinii w terminie określonym w ust. 3 oznacza akceptację projektów uchwał wymienionych w § 1.

§ 3. 

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Wilamowicach w uzasadnieniu do projektów aktów wymienionych w § 1.

§ 4. 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz

mgr Marian Trela

Pliki: 
zał_1.pdf130.9KB